Společnosti Elea s.r.o., se sídlem Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 06806104, zapsané v obchodním rejstříku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 289288 (dále jen „Agentura“).

Agentura je vzdělávací agenturou zajišťující odborné školení, kurzy, semináře a vzdělávání (dále jen „školení“) v různých oborech pro korporátní i soukromé klienty (dále jen „školené osoby“).

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro objednávky školení prováděné prostřednictvím internetových stránek Agentury (www.eleaedu.cz) nebo prostřednictvím emailu (info@eleaedu.cz).

 1. Přihlášení na školení
  • Přihlášky na školení může zájemce o školení (dále jen „Klient“) podávat pouze písemně, a to prostřednictvím internetových stránek Agentury (eleaedu.cz) nebo emailem na info@eleaedu.cz. V případě přihlášky podávané prostřednictvím emailu, musí tato obsahovat název a termín školení, počet a identifikaci přihlašovaných školených osob a identifikaci (fakturační údaje) Klienta, pokud se jedná o právnickou osobu či fyzickou osobu odlišnou od školené osoby.
  • Na základě přihlášky budou na kontaktní email zadaný Klientem v přihlášce zaslány fakturační údaje, tj. zejména celková částka k úhradě a splatnost, a to ve formě zálohové faktury. Cena školení bude splatná do 15 dní od podání přihlášky, nejpozději však 5 pracovních dní před konáním školení.
  • Agentura je plátcem daně z přidané hodnoty.
  • Po úhradě ceny školení se přihláška na školení stává pro Agenturu závaznou a Klientovi je rezervováno místo na školení. Tuto skutečnost Agentura písemně potvrdí klientovi na email uvedený v přihlášce.
  • V ceně školení jsou vždy zahrnuty studijní materiály. Další položky, které zahrnuje cena za školení (např. oběd a další občerstvení), budou uvedeny v popisu školení na internetových stránkách Agentury.
  • Úhradou smluvní ceny Klient vyjadřuje souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“). Přihlášky na vzdělávací akce budou evidovány v pořadí, ve kterém byly uhrazeny ceny za školení.
 1. Organizace školení
  • Změna lektora, data či místa konání školení je Agenturou vyhrazena. Tato změna bude Klientům včas oznámena prostřednictvím emailu či telefonu, který uvedl Klient v přihlášce na školení. Při zrušení školení či změně termínu školení má Klient nárok na vrácení celé zaplacené ceny školení.
  • Prezence školených osob začíná 30 min před zahájením školení, dříve nebudou účastníci vpuštěni do školícího prostoru. Čas ukončení školení je orientační v závislosti na množství dotazů, diskuzi školených osob či průběhu školení.
 2. Storno podmínky
  • V případě, že nebude naplněna minimální kapacita školení, je Agentura oprávněna školení pro daný termín zrušit. V takovém případě postupuje dle čl. 2.1 VOP, včetně vrácení uhrazené ceny školení.
  • Veškeré změny přihlášek a jejich storna přijímá Agentura pouze písmeně, a to na emailu info@eleaedu.cz. Zrušení přihlášky je možné provést na základě stornovacích podmínek níže.
  • Klient může svou účast na školení zrušit bez storno poplatku, pokud je písemně zrušení účasti na školení doručeno Agentuře do kalendářních 15 dnů před zahájením školení.
  • V případě, že je písemné zrušení účasti na školení doručeno Agentuře 14 až 8 kalendářních dnů před jeho zahájením, vzniká povinnost Klienta uhradit storno poplatek ve výši 50% z ceny školení včetně DPH. Tento poplatek bude započítán proti uhrazené ceně školení a zbývající část uhrazené ceny bude vracena bezhotovostním převodem na účet Klienta, nedohodne-li se s Agenturou jinak.
  • V případě, že je písemné zrušení účasti na školení doručeno Agentuře 7 a méně kalendářních dní před konáním školení, vzniká Klientovi povinnost uhradit storno poplatek ve výši 100% z ceny školení včetně DPH. Tento poplatek bude započítán proti uhrazené ceně školení.
  • Klient je oprávněn vždy v případě, že se školená osoba nemůže na seminář dostavit, poslat za tuto osobu náhradníka. Tato osoba (náhradník) se prokáže při prezenci školených osob potvrzením přihlášky zaslané Agenturou dle čl. 1.5 VOP.
 3. Ochrana osobních údajů
  • Osobní údaje Klienta (pokud je fyzickou osobou) a školených osob (dále jen „osobní údaje“) jsou Agenturou jakou správcem osobních údajů zpracovávány v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
  • Osobní údaje jsou zpracovávány z právního důvodu a za účelem nezbytnosti zpracování pro splnění smlouvy uzavřené dle těchto VOP a nezbytnosti zpracování pro splnění právních povinností, která se na správce vztahuje, zejména na základě právních předpisů upravujících daňovou evidenci a účetnictví.
  • Osobní údaje nebudou poskytovány dalším příjemcům.
  • Osobní údaje jsou vždy zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to zejména po dobu trvání smluvního vztahu. Po uplynutí této doby je správce oprávněn zpracovávat pouze osobní údaje Klienta (pokud je fyzickou osobou) z právního důvodu a za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.
  • Poskytnutí osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy uzavírané dle těchto VOP, a dále zákonným požadavkem. Klient ani školená osoba nejsou povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by však s ním nemohla být uzavřena smlouva, a plněny zákonné povinnosti Agentury.
  • Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Klient či školené osoby mají v souvislosti se zpracovanými údaji tato práva: právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na opravu nepřesného údaje podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz osobního údaje podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování osobního údaje podle čl. 18 GDPR, právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR, právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů podle čl. 77 GDPR, a právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování podle čl. 22 GDPR.
  • V souvislosti s realizací výše uvedených práv je Klient či školená osoba oprávněn obrátit se na Agenturu.
 4. Závěrečná ustanovení
  • Klient ani školené osoby nejsou oprávněny pořizovat jakékoliv obrazové či zvukové záznamy ze školení, zejména v prostorách určených pro školení či v prostorách Agentury, bez předchozího písemného souhlasu Agentury.